Make your own free website on Tripod.com


กรีนพีซจับมือไบโอไทย ผุดเครือข่ายต้าน 'จีเอ็มโอ'

Thursday, July 04, 2002
โดย MGR ONLINE
กรีนพีซฯจับมือไบโอไทยสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ปกป้องแหล่งอาหาร เกษตรกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพให้พ้นจากจีเอ็มโอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจีเอ็มโอที่เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจาก 12 ประเทศเข้าร่วม
น.ส.วรุณวาร สว่างโสภากุล เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรมของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้และองค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย (ไบโอไทย) จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดัดแปลง พันธุกรรม ในวันที่ 5-7 กรกฎาคมนี้ ที่โรงแรมโบตานิค เรซิเด้นส์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) ใน ภูมิภาคเอเชียจำนวน 60 คนจาก 12 ประเทศ ซึ่งเอ็นจีโอที่เข้าร่วมประชุมเป็นองค์กรด้านผู้บริโภค สิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม จากประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย เกาหลี จีน ไต้หวัน อินเดีย บังคลาเทศ ศรีลังกา
เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรมฯ กล่าวว่า ในการประชุมจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) และผลกระทบ โดย ผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิจากองค์การต่างๆ เพื่อให้เอ็นจีโอในเอเชียแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจีเอ็มโอในภูมิภาคอย่างรอบด้าน พร้อมทั้ง ร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบและแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาความร่วมมือในการทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านจีเอ็มโอ
"ขณะนี้จะเห็นได้ว่าประเทศทางยุโรปปฏิเสธจีเอ็มโออย่างแข็งขัน เนื่องจากเห็นแล้วว่าจีเอ็มโอส่งผลกระทบในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความปลอด ภัยต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม บริษัทผู้ผลิตจีเอ็มโอจึงหันมาหาตลาดเอเชีย กรีนพีซเห็นว่า ควรร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อป้องกันไม่ให้จีเอ็ม โอเข้ามาปนเปื้อนในเอเซีย ซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารหลักของโลก" น.ส.วรุณวาร กล่าว
ด้าน นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการไบโอไทย กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ กำลังผลักดันทุกวิถีทางเพื่อให้ภูมิภาคเอเชีย เป็น ตลาดใหญ่ของอาหารจีเอ็มโอ และเป็นแหล่งที่จะรับซื้อเมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอ โดยมีการดำเนินการเชิงรุกในประเทศอินเดียและอินโดนีเซียไปแล้ว จึงมีความจำเป็นในระดับภูมิภาคที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากองค์กรในประเทศต่างๆ ที่จะเข้ามาร่วมงานเพื่อที่จะปรึกษา หารือกัน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่องค์กรต่างๆ ในระดับภูมิภาคจะมารวมกัน
ทั้งนี้ นอกจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้ว ในวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้ไปเยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์ที่ตำบลแม่เทา อำเภอแม่ออน เพื่อทัศนศึกษาการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี ซึ่งข้อกำหนดที่สำคัญของการเกษตรินทรีย์ก็คือจะต้องไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ดัดแปลง พันธุกรรมในการเพาะปลูก