Make your own free website on Tripod.com


กรีนพีซแจกคู่มือจ่ายตลาด เลี่ยงจีเอ็มโอ

โดย MGR ONLINE May 06, 2002
กรีนพีซฯเปิดตัว"คู่มือจ่ายตลาด" ปลอดจีเอ็มโอ เผยทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยมีสิทธิในการรับรู้และหลีกเลี่ยงอาหารจีเอ็มโอ เพราะสถาน การณ์ปัจจุบันอาหารที่วางขายอยู่กว่า 20%มีจีเอ็มโอปนเปื้อน แต่กฎหมายการติดฉลากจีเอ็มโอยังไปไม่ถึงไหน
กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แจก "คู่มือจ่ายตลาด" สำหรับซื้ออาหารปลอดดจีเอ็มโอแก่ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมเสวนา "กินอยู่อย่าง ไร..ให้ปลอดภัยจากจีเอ็มโอ" ที่จัดขึ้นที่ห้องสมุดประชาชนแสงอรุณ ถนนสาธรซอย 10 ซึ่งในคู่มือดังกล่าวมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจีเอ็มโอ และ การให้ข้อมูลอาหารที่วางขายในท้องตลาดในขณะนี้ว่ามีชนิดใดบ้างที่ปลอดจีเอ็มโอ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากนโยบายเกี่ยวกับอาหารจีเอ็มโอ ของบริษัทอาหารต่างๆ ที่ส่งกลับมายังกรีนพีซภายในวัน 24 เม.ย.ที่ผ่านมาว่าบริษัทนั้นๆมีนโยบายปลอดจีเอ็มโอหรือไม่ ประกอบกับผลการตรวจ สอบอาหารจีเอ็มโออย่างต่อเนื่องมาแล้วถึง 4 ครั้ง
น.ส. วรุณวาร สว่างโสภากุล เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพันธุกรรม กรีนพีซฯ กล่าวว่า ในคู่มือจ่ายตลาดแบ่งกลุ่มบริษัทออกเป็น 3 บัญชี โดยแบ่งบัญชี ตามสีคือ บัญชีเขียว บัญชีเทาและบัญชีดำ ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์อาหารที่อยู่ในบัญชีเขียว หมายถึง บริษัทที่มีนโยบายปลอดจีเอ็มโอเป็นลาย ลักษณ์อักษรและมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์อาหารของตนปลอดจีเอ็มโอ บัญชีเทา หมายถึงบริษัทที่กำลังดำเนินการเพื่อการ ปลอดจีเอ็มโอ แต่ยังไม่สามารถทำได้ 100% รวมถึงบริษัทที่มีนโยบายปลอดจีเอ็มโอ แต่กรีนพีซยังคงตรวจพบการปนเปื้อนของจีเอ็มโออยู่ บัญชีดำ หมายถึง บริษัทที่ยังยืนยันจะใช้ส่วนประกอบอาหารที่เป็นจีเอ็มโออยู่ รวมถึงบริษัทที่ไม่มีนโยบายใดๆ ทั้งสิ้นและไม่ตอบแบบสอบถาม กลับมา
"การที่เราต้องใช้นโยบายของบริษัทเป็นตัวแบ่ง เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตแต่ละครั้งได้มาจากแหล่งวัตถุดิบที่แตกต่างกัน การสุ่มตัวอย่าง อาหารไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการอาจให้ข้อมูลกับประชาชนได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้หมายความว่า ถ้าครั้งนี้ตรวจไม่พบจีเอ็มโอแล้วจะไม่ พบอีกตลอดไป เพราะถ้าบริษัทนั้นๆ ไม่มีนโยบายที่จะคัดเลือกเฉพาะวัตถุดิบที่ปลอดจีเอ็มโอมาผลิตอาหารให้กับผู้บริโภค ก็จะไม่สามารถรับประ กับได้เลยว่าในการผลิตคราวต่อไปอาหารของบริษัทนั้นจะปลอดจีเอ็มโอ ในทางตรงกันข้ามถ้าบริษัทเห็นแก่ประโยชน์ของผู้บริโภคและต้องการ ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภคอย่างแท้จริง ก็จะมีนโยบายปลอดจีเอ็มโออย่างชัดเจนและดำเนินมาตรการเลือกใช้แต่วัตถุดิบที่ปลอดจีเอ็มโออย่างเคร่ง ครัด" น.ส.วรุณวาร
เจ้าหน้าที่รณรงค์ฯ กล่าวอีกว่า รายชื่อในคู่มือจ่ายตลาดนี้จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายชื่อบริษัทที่อยู่ในบัญชีตลอดเวลา โดยกรีนพีซฯจะ ติดตามและส่งผลิตภัณฑ์อาหารไปตรวจสอบทุก 2 - 3 เดือน หากบริษัทที่อยู่ในบัญชีดำประกาศนโยบายปลอดจีเอ็มโอ และพิสูจน์ให้เห็นได้ว่ามี กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบที่ปลอดจีเอ็มโออย่างจริงจัง บริษัทเหล่านั้นก็ถูกย้ายไปอยู่ในบัญชีเขียว หรือแม้กระทั่งบริษัทที่เคยมีนโยบายมาก่อน และอยู่ในบัญชีเขียว หากต่อมากรีนพีซสุ่มตัวอย่างอาหารไปตรวจสอบและพบการปนเปื้อนจีเอ็มโอ บริษัทนั้นก็จะถูกย้ายไปอยู่ในบัญชีเทาหรือ บัญชีดำ ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ปรับปรุงใหม่ได้ตลอดเวลาที่เว็บไซต์ของกรีนพีซ http:www.greenpeacesoutheastasia.org หรือ สอบถามได้ที่สายด่วนจีเอ็มโอ 0-2616-8170
"สิ่งที่เราต้องการให้ผู้บริโภคได้รับจากคู่มือนี้คือ สิทธิในการรับรู้และสิทธิที่จะเลือกอาหารปลอดจีเอ็มโอ เพราะปัจจุบันอาหารที่วางขายในซูเปอร์ มาร์เก็ตประมาณ 20% ปนเปื้อนจีเอ็มโอ โดยไม่มีการติดฉลากบอกกับผู้บริโภค ถ้ากระทรวงสาธารณสุขไม่ออกกฎหมายบังคับให้ติดฉลากอาหาร จีเอ็มโอ ประชาชนก็ไม่มีวันจะทราบได้ว่าอาหารที่ตนจะซื้อกินนั้นมีจีเอ็มโอหรือไม่ เพราะวัตถุดิบที่นำมาทำอาหารจีเอ็มโอนั้น ภายนอกก็เหมือน อาหารธรรมดา แต่โครงสร้างของยีนภายในเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง และยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าอาหารที่ผิดธรรมชาติเหล่านี้ปลอดภัยต่อการบริโภค ในระยะยาว" น.ส.วรุณวาร
สำหรับผู้ที่ต้องการผู้มือจ่ายตลาดสามารถติดต่อขอรับได้โดยไม่คิดมูลค่าเพียงสอดซองติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง ส่งมาที่ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานรณรงค์ด้านพันธุกรรม ห้อง เอ 201 อาคารมนริริน 60/1 ถ.พหลโยธิน 8 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บ มุมซองว่า(คู่มือจ่ายตลาด)