Make your own free website on Tripod.com
THAILAND BIODIVERSITY CENTERความปลอดภัยทางชีวภาพ
มีหน้าที่ประสานงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสากล และติดตามตรวจสอบให้คำแนะนำด้านวิชาการจัดทำกฏเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติเพื่อประเมินและจัดการเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยทางชีวภาพ
จากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543

ข่าวความปลอดภัยทางชีวภาพ
จาก Crop Biotech Update, August 10, 2001
เกษตรกรชาวเม็กซิกัน ได้รับประโยชน์จากฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรม
จุดเด่นของการศึกษาที่ทำร่วมกัน ระหว่าง Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo และ International Survice for National Agricultural Research ซึ่งได้รับการเปิดเผยว่า ประเทศเม็กซิโกได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
นักวิจัยได้ตรวจสอบผลกระทบในระดับแปลงเกษตรกรต่อการปลูกฝ้ายบีที ในเขต Torren ของ Coahuila, ประเทศเม็กซิโก ซึ่งพบว่าการปลูกฝ้ายบีที เป็นเทคโนโลยีที่มีคุนค่า เนื่องจากใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชน้อย และได้ประโยชน์มากต่อเกษตรกร ก่อให้เกิดความสามารถที่จะทำกำไร และที่จะแข่งขัน เพิ่มขึ้น และลดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย เนื่องจากการลงทำลายของแมลง โดยเฉพาะ pink bollworm
การศึกษาต่อมาเปิดเผยว่า ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการปลูก ฝ้ายบีที ใน Coahuila มีค่าสูงถึงประมาณ 2.7 ล้าน $US ในแต่ละปี และ 85% ของค่าประมาณนี้ ส่งผลต่อเกษตรกร และ 15% จะส่งผลต่อผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรที่ยอมรับเทคโนโลยีนี้ จะใช้จ่ายน้อยกว่า 100 $/เฮกแตร์ ในการควบคุมศัตรูพืช และได้รับ 295 $ /เฮกแตร์ ที่สูงกว่ารายได้สุทธิ ของเกษตรกรที่ไม่ได้ปลูกฝ้ายบีที
หน่วยงานรัฐบาล 3 แห่งได้กระตุ้นให้ใช้ ฝ้ายบีที ใน Coahuila โดย 1. ให้เงินเชื่อที่จะซื้อเมล็ดฝ้ายบีที 2. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการสำหรับ เกษตรกรรายย่อย และ 3. จัดทำโครงการการจัดการศัตรูฝ้ายแบบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพ
อิตาลี ขณะนี้เปิดประตูสู่เทคโนโลยีชีวภาพ
อิตาลีได้พลิกกฏของรัฐบาลที่ผ่านมาที่ต่อต้านพืชดัดแปลงพันธุกรรม รัฐบาลรวมพรรคที่เป็นฝ่ายขวาใหม่กล่าวว่า จะไม่ต่อต้านในหลักการต่อการดัดแปลงพันธุกรรม และจะมีนโยบายที่จะส่งเสริมเพื่อให้อยู่ในลักษณะของความสมดุลย์
Giovanni Alemanno รัฐมนตรี ให้ข้อสังเกตุว่า การใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมอาจจะถูกขัดขวางเพราะ 65% ของชาวอิตาลียังต่อต้านเทคโนโลยีนี้อยู่ การตัดสินใจที่จะใช้ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม จะอยู่บนพื้น ฐานของผลผลิตที่ดีขึ้นและการใช้สารเคมีในปริมาณน้อย เทียบกับ ประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับในรูปของคุณภาพของอาหาร
ประเทศแอฟริกาใต้และไนจีเรีย จะพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
South African Press กล่าวว่า รัฐบาลจะก้าวไปสู่การพัฒนา กลยุทธ์สุดท้ายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ โดย 5 หน่วยงานของรัฐบาล และผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ร่วมกันร่างกลยุทธ์นี้ ซึ่งจะให้สาธารณะให้ข้อคิดเห็น และสุดท้ายจะกำหนดให้เป็นนโยบายของรัฐบาล
Ben Ngubane รัฐมนตรี ศิลป วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถูกอ้างถึงในการกล่าวว่า เทคโนโลยีชีวภาพ จะมีส่วนช่วยที่สำคัญต่อการลำดับความสำคัญของชาติ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยว กับสุขภาพของมนุษย์ ความมั่นคงทางด้านอาหาร และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เขาสังเกตุว่า แอฟริกาใต้ได้มีภาระกิจในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ แต่ล้มเหลวที่จะแยกเอาส่วนที่มีค่าออกมาได้
การคาดหวังสำหรับการพัฒนาในอนาคต Ngubane กล่าวว่า คณะกรรมการชีวจริยธรรม และ สภาที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จะต้องตั้งขึ้น รัฐบาลจะต้องหาเงินประมาณ 145 ล้าน R (หน่วยเงินของแอฟริกาใต้) เพื่อที่จะตั้ง ศูนย์กลางการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ระดับท้องถิ่น และห้องปฏิบัติงานวิจัย
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานี้ ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง Cook College ใน New Jersey, USA และ New Jersey Agricultural Experiment Station (NJAES) ได้ถูกทำให้มั่นใจขึ้น ที่จะช่วย ไนจีเรีย ในการพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ข้อตกลงความเข้าใจ ระหว่าง Cook/NJAES และรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยีของไนจีเรีย ได้ลงนามกันเมื่อปีที่ผ่านมา ที่จะพัฒนาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนของเทคโนโลยีชีวภาพ
การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไนจีเรีย จัดอยู่ในลำดับต้นๆ สำหรับ ประธานาธิบดี Obasanjo ซึ่งกล่าวโดย Dr. Adesoji Adelaja หัวหน้างานวิจัย ของ Cook College และ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ของ New Jersey Agricultural Experiment Station ไนจีเรียเพิ่งยอมรับนโยบายแห่งชาติด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร สุขภาพ และการพัฒนาความสามารถทางด้านงานวิจัยของชาติ ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องหลัก เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเครื่องมือที่สำคัญ เช่นการค้นหาวิธีที่จะใช้พืชในการผลิตยา การใช้ การผสมพันธุ์แบบ in vitro ที่จะพัฒนาพันธุ์วัว การค้นพบวัคซีนสำหรับแก้ปัญหาสุขภาพที่สำคัญ และการพัฒนา สารปราบศัตรูพืชชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมี และพัฒนาความปลอดภัยของอาหาร
เมล็ดพืช (grain) ดัดแปลงพันธุกรรม จะครอบครองระบบการผลิต
Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE) กล่าวว่า ถ้าเมล็ดพืชที่ไม่ดัดแปลงพันธุกรรม ไม่ได้รับราคาพิเศษในภาพรวม เมล็ดพืชที่ดัดแปลงพันธุกรรม อาจจะในที่สุดจะครอบครองระบบการผลิตเมล็ดพืชของโลก
Brian Fisher, ผู้อำนวยการบริหาร ABARE เพิ่มเติมว่า ผู้ปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพืช (grain) จะไม่ยอมเสียประโยชน์ทางการเกษตรที่พืชเหล่านี้มี ถ้าไม่มีการปรับราคาหรือการเข้าถึงการตลาด
แม้จะมี ผู้บริโภคที่ต่อต้าน ผลิตภัณฑ์ดัดแปลงพันธุกรรม และปัญหาการเข้าถึงการตลาด ราคาพิเศษสำหรับพืชไม่ดัดแปลงพันธุกรรมก็จะยังถูกจำกัด ถ้าผู้บริโภคที่ต่อต้านผลิตภัณฑ์ดัดแปลงพันธุกรรมมีความสำคัญ เมื่อนั้น ท่านจะคาดได้ว่าราคาพิเศษจะดีกว่าที่เป็นอยู่ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดัดแปลงพันธุกรรม
ู่
คำคม
เราไม่ต้องการที่จะปฎิเสธเทคโนโลยีนี้ เนื่องเพราะถูกบอกให้เข้าใจผิดว่า เรายังไม่เข้าใจถึงอันตรายอันเป็นผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
กล่าวโดย Nigeria's Minister of Agricultural and Rural Development

[เผยแพร่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2544]