Make your own free website on Tripod.com
THAILAND BIODIVERSITY CENTER
มีหน้าที่ประสานงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสากล และติดตามตรวจสอบให้คำแนะนำด้านวิชาการจัดทำกฏเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติเพื่อประเมินและจัดการเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยทางชีวภาพ
จากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543

ข่าวความปลอดภัยทางชีวภาพ
จาก Crop Biotech Update, November 7, 2001
นิวซีแลนด์ยกเลิกประกาศห้ามการทดลองในแปลงที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ยกเลิกการประกาศห้ามที่มีมา 18 เดือน ต่อการทดลองในแปลงสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม แต่กำหนดให้มีกฎระเบียบใหม่ที่เข้ม งวดขึ้น สำหรับการทดลองที่จะทำขึ้นใหม่ใดๆ และยังคงประกาศห้ามการปลดปล่อยผลิตผลของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเป็นเวลาอีก 2 ปี นายกรัฐมนตรี Helen Clark กล่าวว่า วิทยาศาสตร์และงานวิจัย ยังคงต้องดำเนินต่อไปด้วยการควบคุมที่เข้มงวด เพื่อที่จะปกป้องสุขอนามัยของชาวนิวซีแลนด์ และ สิ่งแวดล้อม
บางส่วนของกฎระเบียบใหม่ ระบุว่า
  • วัสดุทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทดลองในแปลงจะต้องเคลื่อนย้ายออกจากสถานที่ทดลองโดยการทำลายหรือโดยวิธีการใดๆ
  • ส่วนที่ขยายพันธุ์ได้ที่อยู่เหนือดิน ต้องเอาออกทันทีที่เริ่มผลิตเมล็ด
  • เมล็ดที่อยู่ใต้ดินจะต้องถูกทำลายในสถานที่ทดลองหรือเอาออกเพื่อการทำลาย
  • The Hazardous Substances and New Organisms Act จะต้องเข้มแข็งเพื่อการตรวจสอบและการติดตามสำหรับการทดลองสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ควบคุมนี้ จะช่วยให้รัฐบาลได้มีเวลาทำงานเพิ่มขึ้นในงานวิจัยด้านสังคมเศรษฐกิจ จริยธรรม สิ่งแวดล้อม และการเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงพันธุกรรม นอกจากนี้ยังช่วยให้ออกกฎหมายใหม่ที่จะควบคุมการทดลองในแปลง และจัดตั้ง Bioethics Council (สภาชีว-จริยธรรม) เพื่อพิจารณาข้อเสนองานวิจัย

นักวิทยาศาสตร์ชาวเคนยา พัฒนาข้าวโพดและมันฝรั่งดัดแปลงพันธุกรรม
นักวิทยาศาสตร์ที่ Kenya Agriculture and Research Institute (KARI) ได้พัฒนามันฝรั่งและข้าวโพดพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งจะให้ผลผลิตสูงขึ้นและต้านทานโรคมากขึ้นกว่าเดิม รัฐมนตรีเกษตร Bonaya Godana กล่าวว่า ทั้งมันฝรั่งและข้าวโพดขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองในแปลง และตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่สถานีทดลองหลายแห่งของ KARI พืชทั้ง 2 ชนิดดังกล่าว ใช้เป็นอาหารหลักอย่างกว้างขวางใน เคนยา Dr. Godana กล่าวว่า ทั้ง 2 พืชมีศักยภาพที่สำคัญที่จะเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร บันเทาความยากจน และพัฒนาความเป็นอยู่ทางสังคม-เศรษฐกิจ ของเกษตรกรที่ยากจนในประเทศ
เขากล่าวเพิ่มเติมว่า แนวความคิดนี้เป็นการร่วมมือกันหลายฝ่ายระหว่าง รัฐบาล ผู้บริจาค บริษัทเทคโนโลยีเอกชน และหน่วยงานการเกษตรระหว่างชาติ
องค์การอาหารและการเกษตรสหประชาชาติ (FAO) ได้ยอมรับสนธิสัญญาที่จะปกป้องพันธุ์พืช
องค์การอาหารและการเกษตรสหประชาชาติ (FAO) ได้ยอมรับโครงร่างของการปกป้องพันธุ์พืชของโลก ซึ่งมีซื่อเรียกว่า อนุสัญญานานาชาติ ว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืช (Interantional Convention on Plant Genetic Resource) และได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกของ FAO ในการประชุมที่โรม ในเดือนกรกฎาคม
อนุสัญญา ซึ่งมุ่งที่จะทำให้เกิดความแน่ใจว่า ทรัพยากรพันธุกรรมพืชได้รับการเก็บรักษา ใช้ประโยชน์สำหรับงานวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์พืช จะนำมาบังคับใช้หลังจากการให้สัตยาบันจากอย่างน้อย 40 ประเทศ กฎระเบียบใหม่ที่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศนี้ มีโครงลร้าง ที่จะเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืช ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยี และข้อตกลงด้านการเงินระหว่างประเทศ
หลังจากการโต้เถียงเป็นเวลาหลายปีระหว่างประเทศยากจน และความร่วมมือระหว่างชาติ และประเทศที่มั่งคั่ง สหรัฐอเมริกา ได้ตกลงเป็นครั้งแรกใน เดือนกรกฏาคมที่จะบังคับให้นักปรับปรุงพันธุ์ที่พัฒนาพันธุ์พืชใหม่ จ่ายค่าตอบแทนในการเข้าถึงธนาคารเชื้อพันธุ์พืชสาธารณะ ธนาคารเชื้อ พันธุ์พืชให้ยืมเมล็ดพืชเพื่องานวิจัยในการวิจัยพันธุ์พืชใหม่ที่มีลักษณะที่ถูกพัฒนาขึ้น
การยอมรับในการประชุม FAO เกี่ยวกับ อนุสัญญานานาชาติว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืช สำหรับอาหารและการเกษตร เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ในความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งกล่าวโดย ผู้อำนวยการทั่วไปของ FAO, Jacques Diouf

ฟิลิปปินส์จะจัดทำกฎระเบียบเกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรมในปีนี้
รัฐบาลฟิลิปปินส์คาดว่าจะเสนอการจัดทำแนวทางการบริหารที่เกี่ยวกับการค้า การนำเข้า การใช้ และการกระจายพืชและเมล็ดที่เป็นสิ่งมีชีวิต ดัดแปลงพันธุกรรม ก่อนสิ้นปีนี้
Dow Jones Newswires อ้างถึงคำกล่าวของ เลขาการเกษตร Leonardo Montemayor ที่กล่าวว่า กรมได้เสร็จสิ้นกระบวนการปรึกษาเกี่ยวกับร่างแนวทางปฎิบัติ การปรึกษาจะรวมถึง องค์กรเอกชน เกษตรกร นักการศึกษา และตัวแทนจากหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ

อูกานดาเริ่มงานทดลองในแปลงสำหรับฝ้ายบีที
เจ้าหน้าที่ของ Uganda National Council of Science and Technology (UNCST) ถูกอ้างว่าได้กล่าวกับ Dow Jones Newswires ว่า บริษัทมอนซานโต้ ได้ขออนุญาตรัฐที่จะดำเนินงานในองค์กรวิจัยของชาติ ที่จะเริ่มต้นทดสอบ ฝ้ายบีที การทดสอบจะทำด้วยความ ร่วมมือกับ UNCST และ คณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ

[เผยแพร่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544]