Make your own free website on Tripod.com
THAILAND BIODIVERSITY CENTER
มีหน้าที่ประสานงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสากล และติดตามตรวจสอบให้คำแนะนำด้านวิชาการจัดทำกฏเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติเพื่อประเมินและจัดการเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยทางชีวภาพ
จากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543

ข่าวความปลอดภัยทางชีวภาพ
จาก Crop Biotech Update, October 12, 2001
แอฟริกาใต้เตรียมร่างนโยบายสำหรับอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
ประเทศแอฟริกาใต้ ได้เตรียมร่างนโยบายเกี่ยวกับอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ ในร่างนั้นกล่าวว่า เทคโนโลยีชีวภาพจะช่วยในยกระดับการเข้าถึงและการดูแลสุขภาพที่สามารถจับจ่ายได้ จะช่วยให้มีคุณค่าทางอาหารที่พอเพียงในราคา ที่ซื้อหาได้ จะช่วยสร้างงานในกลุ่มอุสาหกรรม และช่วยปกป้องและช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ร่างกลยุทธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมวิชาการเกษตรของประเทศ จะประกอบด้วยภาระกิจในการติดฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มาจากสิ่งมีชีวิต ดัดแปลงพันธุกรรม รวมถึงการระบุถึงองค์ประกอบที่เฉพาะ วิธีในการเก็บรักษา ระดับของสารภูมิแพ้และสารพิษ และแนวปฏิบัติที่อ้างถึงยีนสัตว์ของมนุษย์
รัฐบาลแอฟริกาใต้ ได้จัดสรรเงินจำนวน 4.9 ล้าน เหรียญสหรัฐ อันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ และอีก 19.7 ล้าน เหรียญสหรัฐ สำหรับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ในปัจจุบัน มี 600 โครงการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อาหาร วิทยาศาสตร์ด้านสัตว์แพทย์ สิ่งแวดล้อมและเคมี

สหภาพยุโรป: ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมมีความปลอดภัย
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป กล่าวว่า ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมมีความปลอดภัย Andrea Dahmen โฆษกสหภาพยุโรป ให้ข้อสังเกตุว่า จากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ ไม่มีเหตุผลใดๆ เลยที่จะกล่าวว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นตัวพืชเองหรือสิ่งที่นำมารับประทาน
คำกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กรีนพีช ได้เรียกร้องให้แขวน ราว์ดอับ เรดดี ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม ที่เป็นผลมาจากงานวิจัยที่ถูกค้นพบ โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเบลเยี่ยม ในเรื่องของชิ้นส่วนของยีนที่ไม่สามารถจำแนกได้ในถั่วเหลืองดังกล่าว Dahmen เน้นว่า คณะกรรมการ วิทยาศาสตร์ด้านพืชของกรรมาธิการ จะประเมินผลการศึกษาของชาวเบลเยี่ยมตามขั้นตอนปกติ
Marc De Loose นักวิจัยจาก ศูนย์วิจัยเกษตรของเบลเยี่ยม ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่า งานในกลุ่มของเขาในเรื่องถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม ไม่ได้มีความสงสัยในเรื่องของความปลอดภัย เขาทำให้กระจ่างขึ้นว่า ไม่มีหลักฐานใดที่เสนอแนะว่า ลำดับพันธุกรรมที่จำแนกไม่ได้นี้จะนำไปสู่ ผลที่ไม่รู้หรือที่ไม่สามารถคาดเดาได้

ซิมมิทจะช่วยตอบปัญหาเกี่ยวกับข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมที่เกิดขึ้นในเม็กซิโก
ศูนย์พัฒนาข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) ในเมือง Texcoco ประเทศเม็กซิโก ได้เสนอผู้เชี่ยวชาญให้กับสถาบันของชาวเม็กซิกัน ที่ต้องการความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าทำไมข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมจึงมีปลูกอยู่ในรัฐ Oaxaca และ Puebla ซึ่งมีรายงานอยู่ในวารสาร Nature วันที่ 27 กันยายน 2544
CIMMYT จะช่วยจำแนกชนิดและแหล่งของยีนที่ถ่ายฝาก ประเมินผลกระทบที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อม ทางสังคมเศรษฐกิจ และสำรวจผลตอบสนองที่เป็นไปได้
CIMMYT กำลังดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม แต่อยู่ในกฏระเบียบอย่างเคร่งคัดในเรื่องของความปลอดภัยทางชีวภาพ ของเม็กซิโก การทดลองในสถานีครั้งล่าสุดทำในเดือนกันยายน 2542 CIMMYT ยังคงทำงานวิจัยเกี่ยวกับข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมภาย ใต้ข้อกำหนดของงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพในห้องปฏิบัติการและโรงเรือน

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาทำนายฝ้ายจะเก็บเกี่ยวได้เพิ่มมากขึ้นในจีน
จากสภาพอากาศที่เหมาะสมและจากการใช้พันธุ์ฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรมอย่างกว้างขวาง ทำให้คาดหวังว่า ผลผลิตฝ้ายของจีนจะสูงถึง 23 ล้าน เบลล์ การทำนายนี้ โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐ ส่งผลให้จีนมีผลผลิตฝ้ายสูงที่สุดในรอบ 10 ปี
ผลผลิตที่คาดหวังสำหรับปี 2544/2545 คือ 2.7 ล้าน เบลล์ ที่สูงกว่าการเก็บเกี่ยวจากปีที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรสหรัฐอ้างว่า ผลผลิตฝ้ายได้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะการยอมรับพันธุ์ฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานต่อแมลงศัตรู

หน่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกาตัดสินใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนฝ้ายบีที
เงื่อนไขของการขึ้นทะเบียนฝ้ายบีทีในสหรัฐอเมริกาได้ขยายออกไปอีก 5 ปี หน่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (EPA) ได้พิจารณาว่า มีเหตุผลเป็นที่แน่นอนว่า ฝ้ายบีทีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ หรือต่อสิ่งแวดล้อม
Stephen Johnson ผู้ช่วยฝ่ายอำนวยการของหน่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา ที่ดูแลในเรื่องสารเคมีปราบแมลงศัตรูพืชและวัตถุมีพิษ กล่าวว่า จากเงื่อนไขของการยอมรับให้ขึ้นทะเบียนฝ้ายบีทีของ EPA เราได้ยอมรับข้อกำหนดหลายอย่างที่จะจัดการในเรื่องของความต้านทานต่อแมลง อย่างเข้มแข็ง พัฒนาจิตสำนึกและการพิทักษ์ของผู้ปลูกและป้องกันการปลิวไปของยีนจากฝ้ายบีทีไปยังวัชพืชที่ใกล้ชิด
ตัวอย่างของกลยุทธ์ในการจัดการในเรื่องของความต้านทานต่อแมลง เป็นความต้องการที่บางพื้นที่ ที่จะต้องกำหนดขึ้นขณะที่ฝ้ายปกติจะต้องปลูกเป็นกันชน สิ่งที่เตรียมไว้ให้อื่นๆ จะรวมถึงความต้องการสำหรับผู้พัฒนาเทคโนโลยี ในกรณีนี้ มอนซานโต จะต้องรับผิดชอบในการติดตามผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิด ขึ้นจากการใช้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ มอนซานโต ได้ถูกร้องขอเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปลูกเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการปลูกฝ้ายบีที เพื่อที่จะลดการพัฒนาของ ความต้านทานแมลงหรือการถ่ายยีนไปยังพืชอื่น
รายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินใจของ EPA หาอ่านได้จาก http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides


[เผยแพร่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2544]