Make your own free website on Tripod.com
THAILAND BIODIVERSITY CENTERความปลอดภัยทางชีวภาพ
มีหน้าที่ประสานงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสากล และติดตามตรวจสอบให้คำแนะนำด้านวิชาการจัดทำกฏเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติเพื่อประเมินและจัดการเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยทางชีวภาพ
จากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543

ข่าวความปลอดภัยทางชีวภาพ
จาก Crop Biotech Update, July 27, 2001
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปยอมรับกฏระเบียบที่จะควบคุมจีเอ็มโอ
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปยอมรับชุดกฏระเบียบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ ซึ่งจะเป็นระบบที่สามารถติดตามและติดฉลากจีเอ็มโอ และจะสามารถควบคุมการวางจำหน่ายและการติดฉลาก ผลิตภัณฑ์อาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม กฏระเบียบใหม่นี้ จะสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึงความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อมของจีเอ็มโอ อาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ก่อนการพิจารณาชุดกฏระเบียบ David Byrne กรรมาธิการสหภาพยุโรป ด้านการคุ้มครองสุขภาพและการบริโภค ได้ให้ข้อสังเกตุว่า กฏหมายใหม่ที่จะควบคุมจีเอ็มโอในสหภาพยุโรป จะส่งผลอย่างสำคัญต่อ การพัฒนาข่าวสารเกี่ยวกับจีเอ็มโอที่จะเป็น ประโยชน์ต่อผู้บริโภค และให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสได้รับข่าวสารทางเลือก การยอมรับข้อเสนอนี้ คาดว่า จะมีส่วนช่วยในการยกระดับอำนาจตามกฏหมายให้เป็นจริง เกี่ยวกับการปลดปล่อยจีเอ็มโอ เพื่อการค้า และหยุดการอนุญาตที่เกี่ยวกับจีเอ็มโอ และผลิตผลจากจีเอ็มโอ ในสหภาพยุโรป การวางตลาดของสินค้าเหล่านี้จะต้องถูกอำนวยความสดวก
ชุดกฏหมายประกอบด้วย ข้อเสนอในเรื่องพื้นฐาน 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 คือ แหล่งที่มา และการติดฉลาก ของจีเอ็มโอ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากจีเอ็มโอ เรื่องที่ 2 คือการควบคุม อาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ที่มาจากจีเอ็มโอ มีความต้องการทราบแหล่งที่มาของจีเอ็มโอ ตลอดทางจากแปลงเกษตรกรจนถึงการกลายเป็นอาหารตั้งโต๊ะ และจะต้องติดฉลากบอกข่าวสารเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบ ทั้งในอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ทุกชนิด ที่มีส่วนประกอบหรือผลิตมาจากจีเอ็มโอ จะมีการสร้างขั้นตอนที่เรียกว่า หนึ่งประตูหนึ่งกุญแจ ในการอนุญาตจีเอ็มโอให้เป็นอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ รวมถึงการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ขั้นตอนนี้จะประกอบด้วย การประเมินทางวิทยาศาสตร์เพียงที่เดียว โดย คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ ที่ตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการอาหารของสหภาพยุโรป ในระบบใหม่นี้ จะมีขอบข่ายการควบคุมที่เข้มงวด เกี่ยวกับการใช้จีเอ็มโอในสหภาพยุโรป และปิดช่องว่างทางกฏหมายที่มีอยู่ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายของการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ ชุดกฏหมายนี้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศสมาชิก สภาสหภาพยุโรป และองค์กรผู้บริโภค และได้ร่างขึ้นด้วยการปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และประเทศสมาชิก รัฐสภาสหภาพยุโรป และสภาองคมนตรี จะร่วมกันตัดสินใจ ในข้อเสนอนี้ และเมื่อได้รับการยอมรับ ก็จะบังคับใช้ในปี พ.ศ.2546 ส่วนข้อกำหนดในการติดฉลากสำหรับอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ จะนำมาปรับปรุงใหม่หลังจากผ่านการดำเ นินงานมา 2 ปี อีก 2 ข้อเสนอ ที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชจีเอ็มโอ จะนำเสนอในครั้งต่อไปภายในปีนี้
Margot Wallstrom คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ข้อกำหนดของแหล่งที่มา ทำให้แน่ใจว่าความคุ้มครองสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จะอยู่ในระดับสูง และนำไปสู่ระบบการติดฉลากที่เหมาะสม แม้จะ มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ผลิตและสำหรับการค้าแต่ก็จะเป็น การสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะ บริษัทของชาวยุโรปสามารถหยิบฉวยโอกาสที่มาจากเทคโนโลยีชีวภาพถ้าความเชื่อมั่นนี้ได้เกิดมีขึ้น
นักวิทยาศาสตร์ทำแผนที่จีโนมของแบคทีเรีย
กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐและ 7 สถาบันของยุโรปและแคนาดา ได้ถอดระหัสจีโนมของ Sinorhizobium meliloti ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สำคัญทางการเกษตร แบคที่เรียนี้ มีความสามารถที่จะ ตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้อยู่ในรูปของสารเคมีอื่น ที่มีประโยชน์ต่อพืช ที่จะสามารถช่วย ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในพืช S. meliloti เป็นหนึ่งในหลายแบคที่เรียที่สามารถตรึงไนโตรเจน ที่รู้จักกันในนามของ Rhizobia ที่อาศัยอยู่ในรากของพืชตระกูลถั่วต่างๆ การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่าง Rhizobia และพืชตระ กูลถั่ว จะส่งผลต่อการเกษตรที่ยั่งยืน งานเกี่ยวกับการหาลำดับของดีเอ็นเอของแบคที่เรียนี้เริ่มในปี พ.ศ. 2541 ผลจากงานวิจัยที่ได้เป็นแผนที่จีโนมที่สมบูรณ์ ของ S. meliloti ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Science ฉบับที่ 27 เดือน กรกฏาคม
ประเทศบราซิลอาจจะอนุญาตพืชดัดแปลงพันธุกรรม
รัฐบาลของประเทศบราซิล ได้ออกคำสั่งที่จะอนุญาตตามความต้องการการติดฉลากอาหารที่มีองค์ประกอบของการดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่บราซิล จะอนุญาตให้มีการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม ประธานาธิบดี Fernando Henrique Cardoso ออกพระราชกฤษฎีกา เมื่อ 31 ธันวาคม 2543 กำหนดว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของจีเอ็มโอ ต้องมีการจำแนกให้เห็นส่วนประกอบที่มีมากกว่า 4 % โดยปริมาตรของผลิตภัณฑ์
Edmundo Klotz ประธานสมาคมอุตสาหกรรมอาหารของบราซิล กล่าวว่า พระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเหมือนไฟเขียวที่จะให้มีการลงทุนในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในขณะนี้ เกษตรกรไม่ได้รับอนุญาตให้ปลูก พืชดัดแปลงพันธุกรรม แม้ว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้นำเข้า ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม
รัฐบาลอังกฤษประกาศงานทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรม
26 สถานที่ในอังกฤษ ที่เสนอให้เป็นที่ประเมินระดับแปลงทดลอง ในพืชดัดแปลงพันธุกรรมให้ทนทานต่อสารเคมีปราบวัชพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งในoilseed rape ที่ดัดแปลงพันธุกรรม ในฤดูหน้า การปลูกคาดว่าจะเริ่มในเดือน สิงหาคม ถึงกลางกันยายน พ.ศ. 2544 ได้มีการประกาศล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่ปลูก ก่อนการปลูกจริง เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบถึงการดำเนินงานในครั้งนี้ กรมสิ่งแวดล้อม อาหารและงานชนบท ของอังกฤษ กล่าวว่า เขาจะประเมิน สถานที่ที่ได้เสนอ และจะพิจารณาเงื่อนไขของท้องถิ่นที่มีต่อการประเมินความเสี่ยง การยินยอมสำหรับการประเมินความเสี่ยงในระดับแปลงทดลองของ oilseed rape จะหาได้ในเว็บไซด์ www.defra.gov.uk
ระหว่างการประเมินในระดับแปลงทดลอง นักวิทยาศาสตร์จะศึกษาผลที่อาจมีต่อสัตว์ป่า จากการใช้สารเคมีที่เฉพาะของเกษตรกร ที่เกี่ยวข้องกับ พืชดัดแปลงพันธุกรรม เปรียบเทียบด้วยความเท่าเทียมกันกับพืชปกติ ก ารปลูกเป็นการค้าของพืชดัดแปลงพันธุกรรม จะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อการทดลองนี้เสร็จสมบูรณ์ และเมื่อพืชและการปฏิบัติในการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกประเมิน ซึ่งจะต้องไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2544