Make your own free website on Tripod.com

คำสั่งคณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่ 3/2543

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านจุลินทรีย์


ตามที่คณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2543 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2543 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านจุลินทรีย์นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 แห่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2542 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านจุลินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วย

 1. นายสกล พันธุ์ยิ้ม เป็นประธานอนุกรรมการ
 2. นายประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ เป็นรองประธานอนุกรรมการ
 3. นายอมเรศ ภูมิรัตน เป็นอนุกรรมการ
 4. นางจันทพงษ์ วะสี เป็นอนุกรรมการ
 5. นางสาววัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด เป็นอนุกรรมการ
 6. นางสุภาภรณ์ ชีวธนะรักษ์ เป็นอนุกรรมการ
 7. นางวิไล หนุนภัคดี เป็นอนุกรรมการ
 8. นางมารินา เกตุทัต-คาร์นส์ เป็นอนุกรรมการ
 9. นายรุจ วัลยะเสวี เป็นอนุกรรมการ
 10. นางสาวธารารัชต์ ธารากุล เป็นอนุกรรมการ
 11. นางเครือวัลย์ พลจันทร เป็นอนุกรรมการ
 12. ผู้แทนศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
 13. เจ้าหน้าที่ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

 1. วางแผน ประสานงาน และพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานทดลองด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับห้องปฏิบัติการและระดับภาคสนาม
 2. ศึกษาและเสนอแนะคณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ในเรื่องที่เกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินงานด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์ในระดับห้งปฏิบัติการและภาคสนาม
 3. จัดตั้งคณะทำงานหรือจัดจ้างเพื่อทำการศึกษา เสนอแนะและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านจุลินทรีย์ที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรม
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวาระคราวละ 2 ปี

สั่ง ณ วันที่ กันยายน 2543

(นายบรรพต ณ ป้อมเพชร)

ประธานคณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ