Make your own free website on Tripod.com

ข่าวความปลอดภัยทางชีวภาพ ข่าวความปลอดภัยทางชีวภาพ ข่าวความปลอดภัยทางชีวภาพ


ข่าวความปลอดภัยทางชีวภาพ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2545)

 • รายงานจาก NASS: พื้นที่ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมยังคงเพิ่มขึ้น
 • จีนผ่อนคลายแนวปฎิบัติสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
 • ฟิลิปปินส์ยอมรับแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรม
 • DuPont และ Monsanto ทำความตกลงในการเข้าถึงเทคโนโลยี
 • โครงการ IRGS เกี่ยวกับจีโนมข้าวใกล้จะสมบูรณ์
 • บรรณาธิการวารสาร Nature: หลักฐานเอกสารข้าวโพดไม่พอเพียง

ข่าวความปลอดภัยทางชีวภาพ (วันที่ 8 พฤษภาคม 2545)

 • ProdiGene พัฒนา Trypsin ทางเลือกจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม
 • จีนจะร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ
 • จีนทำลำดับจีโนมข้าวเป็นสาธารณะ
 • ฟิลิปปินส์จะเพิ่มความสามารถในการกำกับดูแลพืชดัดแปลงพันธุกรรม
 • อินเดียพัฒนาพันธุ์ฝ้ายบีทีท้องถิ่น
 • ความรู้สึกต่อต้านสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในยุโรปมีผลต่อเนื่องทางเศรษฐกิจ