เรียน ทุกท่าน
ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม web site http://nipon10230.tripod.com เพื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ จีเอ็มโอและความปลอดภัยทางชีวภาพ แต่เนื่องจาก web site ดังกล่าว มิได้เป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ทางผู้จัดทำจึงได้ย้ายข้อมูลทั้งหมดไปยังที่อยู่ของ web site ใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ฯ และน่าจะมีความถาวร และมั่นคงมากกว่า site เดิม ดังนั้นจึ่งต้องขอความกรุณาให้ท่านผู้สนใจได้ติดตามต่อที่ http://biosafety.biotec.or.th

We have moved to http://biosafety.biotech.or.th

จากกลุ่มงานความปลอดภัยทางชีวภาพ
18 กันยายน 2546
Make your own free website on Tripod.com