Make your own free website on Tripod.com
คำสั่งคณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ที่ 2 /2543
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร

---------------------------------------------------------

ตามที่คณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร นั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 แห่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2542 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร ซึ่งประกอบด้วย
 1. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน เป็น ประธานอนุกรรมการ
 2. นายทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต เป็น รองประธานอนุกรรมการ
 3. นางสาวสายพิณ มณีพันธ์ เป็น อนุกรรมการ
 4. นายสุพัฒน์ อรรถธรรม เป็น อนุกรรมการ
 5. นางสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ เป็น อนุกรรมการ
 6. นางสาวอมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ เป็น อนุกรรมการ
 7. นางประไพศรี ศิริจักรวาล เป็น อนุกรรมการ
 8. นายรุจ วัลยะเสวี เป็น อนุกรรมการ
 9. ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็น อนุกรรมการ
 10. ผู้อำนวยการกองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ เป็น อนุกรรมการ
 11. ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ำ กรมประมง เป็น อนุกรรมการ
 12. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็น อนุกรรมการ
 13. ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็น อนุกรรมการ
 14. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็น อนุกรรมการ
 15. ผู้แทนสถาบันอาหาร เป็น อนุกรรมการ
 16. ผู้แทนศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ
 17. เจ้าหน้าที่ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
 1. วางแผน ประสานงาน และพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการทดลองด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านอาหาร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
 2. ประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากการตัดแต่งพันธุกรรม
 3. ศึกษาและให้คำเสนอแนะด้านวิชาการแก่หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร เพื่อสร้างสมรรถภาพในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ
 4. จัดตั้งคณะทำงาน หรือจัดจ้างเพื่อทำการศึกษา เสนอแนะ และประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านอาหารที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม
 5. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวาระคราวละ 2 ปี

สั่ง ณ วันที่ 11 กันยายน 2543

(นายบรรพต ณ ป้อมเพชร)

ประธานคณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ