Make your own free website on Tripod.com


อีโบลา-อาการไข้ตกเลือด
(Ebola Haemorrhagic Fever)
อีโบลา-อาการไข้ตกเลือด เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงมากโรคหนึ่ง อันเป็นที่รู้จักของมวลมนุษย์ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการตายได้ร้อยละ ้ 50-90 ของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาทั้งหมด โรคนี้มีถิ่นกำเนิดในป่าของทวีปอัฟริกาและเอเชีย ไวรัสอีโบลามีรูปแบบที่แตกต่างกันได้หลายรูปแบบ และอาจจะเกี่ยวพันกับการแสดงออกของโรคอื่นๆ ซึ่งต้องการงานวิจัยเพิ่มเติม
การถ่ายทอดเชื้อ
ระยะฟักตัว : 2-21 วัน
ลักษณะอาการ: ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาจะเริ่มจากการมีไข้ในทันทีทันใด อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหัวและเจ็บคอ ต่อมาจะมีอาการคลื่นเหียนอาเจียน ท้องร่วงและพื้นคัน หน้าที่ของตับและไตจะถูกจำกัด และมีอาการตกเลือดทั้งภายในและภายนอกร่างกาย
การวินิจฉัยโรค: การทดสอบตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อที่เฉพาะเจาะจง หรือยีนของไวรัส การแยกเชื้อไวรัสในการเพาะเลี้ยงเซลล์ หรือการ ตรวจหา สารต้านเชื้อ IgM และ IgGในห้องปฎิบัติการที่เฉพาะทางยังไม่สามารถทำได้ การตรวจสอบเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มอันตรายทางชีวภาพสูงสุด และต้องทำภายใต้สภาพที่ปกปิดมดิชิดมากที่สุด
การรักษา ส่วนที่ปกปิดมิดชิด
การสัมผัส ประวัติและจำนวนผู้ป่วย
ไวรัสอีโบลาได้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในจังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกในเขตเส้นศูนย์สูตรของประเทศซูดาน(Sudan) และในเขตใกล้เคียงของประเทศ แซร์ (Zaire) หรือในซื่อใหม่ว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ในปี ค.ศ. 1976 หลังจากการระบาดอย่างหนัก ในเมือง Yambuku ทางตอนเหนือของ Zaire และ เมือง Nzara ทางตอนใต้ของ Sudan เมื่อไม่รวมถึงการระบาดครั้งล่าสุด จะพบว่ามีผู้ติดเชื้อประมาณ 1500 คน ซึ่งตายไปในจำนวนต่ำกว่า 1000 เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มค้นพบไวรัส

แหล่งธรรมชาติของเชื้อ