Make your own free website on Tripod.com

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

การนำส่วนขยายพันธุ์พืชรวมทั้งเมล็ดพันธุ์เข้ามาในราชอาณาจักร
โดยขอให้แนบหนังสือรับรองจากประเทศผู้ส่งออกว่าเป็นส่วนขยายพันธุ์
ที่มิใช่พืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม

เนื่องด้วยปัจจุบันได้มีการนำส่วนขยายพันธุ์พืชรวมทั้งเมล็ดพันธุ์เข้ามาในประเทศ เพื่อใช้ทำพันธุ์ปลูกปีละจำนวนมาก และด้วยเหตุที่ขณะนี้ในต่างประเทศได้มีการนำเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พืชให้ต้านทานโรค แมลง และสารกำจัดวัชพืช ยืดอายุการเก็บรักษา ทนทานต่อสภาพแห้งแล้ง เป็นต้น อย่างไรก็ตามพันธุ์พืชที่ผลิตได้โดยใช้เทคนิคดังกล่าว สาธารณชนยังมี ความวิตกกังวลในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม

ฉะนั้นเพื่อป้องกันภัยอันตรายอันอาจเกิดขึ้น และเพื่อป้องกันศัตรูพืชซึ่งอาจติดมากับพืชที่นำเข้า กรมวิชาการเกษตรในฐานะผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ได้กำหนดพืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม 40 รายการ เป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดพืช ศัตรูพืชหรือพาหะ จากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจะอนุญาตให้นำเข้าได้เฉพาะเพื่อการทดลองวิจัยเท่านั้น โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดในกฎกระทรวง

ฉะนั้น เพื่อให้การควบคุมการนำเข้าพืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนำเข้าส่วนขยายพันธุ์รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ที่มิใช่พืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม กรมวิชาการเกษตรจึงขอให้ผู้นำเข้าส่วนขยายพันธุ์พืชรวมทั้งเมล็ดพันธุ์ขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ หรือเอกชนผู้ผลิตจากประเทศผู้ส่งออกว่าส่วนขยายพันธุ์พืชรวมทั้งเมล็ดพันธุ์ที่นำเข้ามิใช่พืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม มิฉะนั้นหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในภายหลังพบว่าเป็นพืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม ท่านอาจจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย