Make your own free website on Tripod.com1. จีเอ็มโอหรือสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมคืออะไร

จีเอ็มโอหรือสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หมายถึงสิ่งมีชีวิตใดๆ ที่ได้รับการถ่ายฝากสารพันธุกรรม ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยวิธีตัดต่อยีนหรือพันธุวิศวกรรม เพื่อให้สิ่งมีชีวิตนั้น มีคุณสมบัติหรือลักษณะบางอย่างต่างไปจากเดิม โดยไม่คำนึงว่าสารพันธุกรรมที่ถ่ายฝากนั้นได้มาจากสิ่งมีชีวิตชนิดใด ตัวอย่างลักษณะหรือคุณ สมบัติที่ต่างไปจากเดิม ได้แก่

ถ้าสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการถ่ายฝากสารพันธุกรรมนั้นเป็นพืช เรียกสิ่งมีชีวิตนั้นว่า พืชดัดแปลงพันธุกรรม
ถ้าสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการถ่ายฝากสารพันธุกรรมนั้นเป็นสัตว์ เรียกสิ่งมีชีวิตนั้นว่า สัตวดัดแปลงพันธุกรรม
ถ้าสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการถ่ายฝากสารพันธุกรรมนั้นเป็นจุลินทรีย์ เรียกสิ่งมีชีวิตนั้นว่า จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม
ในบางครั้งอาจเรียกแยกให้เห็นชัดเจนเป็นพืชๆ ไป เช่น ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม และถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม เป็นต้น
ในกรณีของสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมก็เช่นกัน


ในบางครั้งอาจได้ยินหรือพบเห็นกับคำว่า พืชแปลงพันธุ์ พืชจำลองพันธุ์ พืชตัดต่อสารพันธุกรรม พืชตัดแต่งสารพันธุกรรม พืชดัดแปลงพันธุกรรม พืชจีเอ็มโอ และล่าสุดราชบัณฑิตยสถานได้กำหนดชื่อขึ้นมาใหม่ว่า พืชดัดแปรพันธุกรรม และถ้าจะเรียกโดยรวมก็คือ สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ทุกคำที่ใช้ มีความหมายเหมือนกัน